Masarykova obchodní akademie v Jičíně chystá oslavy založení školy. Obrací se na absolventy s prosbou o zapůjčení historických materiálů

10. 09. 2021 Zprávy foto: 1 « zpět

Jičín - Masarykova obchodní akademie v Jičíně připravuje oslavy stého výročí založení školy, které se uskuteční v září příštího roku. Dějiny obchodní školy v Jičíně se začaly psát 1. září 1922. V současné době vedení školy v rámci přípravy oslav stého výročí shromažďuje různé historické materiály a dokumenty, které se školy týkají.

"Pokud máte osobně nebo někdo z vašeho okolí fotografie, nejrůznější dokumenty nebo vzpomínky týkající se studia na jičínské obchodní akademii, budeme rádi, když nám tyto materiály zapůjčíte za účelem nastudování, vystavení nebo okopírování," obrací se na absolventy a přátele jičínské obchodní akademie ředitel školy Ondřej Švanda.

"V případě, že jste ochotni poskytnout nám výše uvedené materiály, kontaktujte nás prosím na tel. čísle 602 283 155 nebo e-mailu reditel@moa-jc.cz. Materiály můžete taktéž doručit do sekretariátu školy nebo je můžeme po dohodě vyzvednout i osobně u vás doma. Budeme rádi za každý příspěvek z bohaté historie školy," dodává ředitel. (red)

Historie a současnost Masarykovy obchodní akademie

Historie školy se začala psát 1. září roku 1922. Tehdy byl otevřen první ročník veřejné obchodní školy a k ní připojené kupecké školy pokračovací. Prvním ředitelem školy byl jmenován státní profesor ing. František Nožička. Spolu s ním začalo vyučovat šest pedagogů. Podle statistického přehledu I. roční zprávy navštěvovalo školu na konci prvního školního roku 85 žáků. Nebude nezajímavé, zejména pro absolventy ekonomického vzdělání, uvést předměty, kterým se tehdy vyučovalo. Byly to obchodní nauka, účetnictví, obchodní korespondence, kupecké počty, nauka o zboží, český jazyk, německý jazyk, zeměpis, občanská nauka, těsnopis, krasopis, rychlopisné cvičení těsnopisné, psaní strojem a německá konverzace.

Od počátku bylo jisté, že dosavadní umístění ústavu ve druhém poschodí obecné školy na Novém Městě je provizorní. Proto již v prosinci roku 1923 kuratorium školy na své schůzi jednalo o výstavbě nové budovy. 11. července 1927 městská rada rozhodla, že nejvhodnějším místem bude obecní pozemek vedle tehdejší autogaráže. V témže roce Okresní úřad v Jičíně oznámil městskému zastupitelstvu, že správa Zemského vyrovnávacího fondu v Praze svolila, aby obec uzavřela komunální výpůjčku jeden milion korun na stavbu. Vypracování návrhu rozpočtu a detailních plánů stavby bylo zadáno architektu ing. Čeňku Musilovi.

Na návrh kuratoria se městské zastupitelstvo usneslo, že nová školní budova ponese název Masarykova veřejná obchodní škola města Jičína, protože bude postavena v roce, v němž prezident republiky oslaví 80. narozeniny. Dokončení vnitřního zařízení se však protáhlo až do února 1931. Na svou dobu získala škola nádhernou i moderně vybavenou budovu.

Ve druhé polovině 30. let usiloval Jičín o zřízení obchodní akademie. Naděje však zmařilo období okupace. Do budovy přišlo gestapo a zabralo její prostory.

Na obchodní akademii pod přeneseným názvem Masarykova se proto začalo vyučovat až v prvním poválečném školním roce.

Po únorovém převratu se podstatně změnil charakter výuky. Obchodní akademie se přejmenovala na Masarykovu vyšší hospodářskou školu, aby jí brzy poté byl odňat čestný titul Masarykova. Učební plány a osnovy výuky v odborných předmětech se staly na čtyřicet let poplatné principům centrálně řízeného socialistického hospodářství. V 60. letech dostal ústav nový název – střední ekonomická škola.

Po sametové revoluci škola znovu obnovila zaniklé dobré tradice obchodního školství první republiky. Počínaje školním rokem 1990–1991 se změnila střední ekonomická škola opět na obchodní akademii a výnosem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR z března 1992 opět vlastní čestný název Masarykova.

Když byla po druhé světové válce tehdejší Masarykova veřejná škola povýšena na obchodní akademii a počet tříd se zdvojnásobil, přestala stávající budova prostorově vyhovovat. Již v roce 1948 bylo tehdejší ministerstvo školství požádáno o povolení přístavby. Později opakované žádosti vždy končily nezdarem. A proto se muselo vyučovat doslova, kde se dalo. Po celých padesát let se do školní budovy určené pro čtyři třídy denního studia muselo vměstnat až deset tříd. Tento nevyhovující stav vyřešila zásluhou tehdejšího ředitele ing. Jiřího Tajče přístavba tělocvičny a modernizace historické budovy v letech 1999 a 2000. Masarykova obchodní akademie se tak stala jednou z nejmodernějších středních škol nejen v rámci jičínského okresu. Vedle nádherné sportovní haly přibyly další odborné učebny pro výuku výpočetní techniky a cizích jazyků.

Od počátku 90. let se výrazně zvýšil zájem žáků základních škol o studium na naší škole. Její absolventi totiž nacházejí široké uplatnění v různých českých i zahraničních podnicích, v peněžnictví, pojišťovnictví, cestovním ruchu a dalších službách, ve státní a veřejné správě. Stále více absolventů jičínské obchodní akademie úspěšně pokračuje v dalším studiu na vysoké škole.

Od školního roku 2002–2003 byl k tradičnímu studijnímu oboru obchodní akademie zaveden nový – informatika v ekonomice (později pod názvem informační technologie). Od školního roku 2013–2014 nabízí škola studium oboru obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch.

Jednou ze vzdělávacích priorit Masarykovy obchodní akademie je důraz na výuku cizích jazyků. Proto významnou součástí výuky je zapojení do mezinárodních projektů a také spolupráce se zahraničními partnerskými školami především formou výměnných pobytů. Masarykova obchodní akademie se tak například zapojila jako vedoucí škola do významného projektu Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce, kterého se dále zúčastnilo dvacet šest spolupracujících škol. Výsledkem je vznik více než 3000 materiálů pro středoškolskou výuku cizích jazyků. Škola rovněž obdržela prestižní jazykovou cenu LABEL 2013, kterou uděluje Evropská komise pro oblast vzdělávání, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Dům zahraničních služeb. Ve školním roce 2014–2015 se škola rozhodla otevřít atraktivní obor obchodní akademie s rozšířenou výukou jazyků.

Masarykova obchodní akademie je školou odbornou, která kromě teoretických základů z ekonomických předmětů zajišťuje ve třetím ročníku pro studenty třítýdenní odbornou praxi na úřadech veřejné správy, v bankovnictví nebo soukromých firmách. V minulých letech se dokonce podařilo zajistit v rámci programu Evropské unie Erasmus+ ve spolupráci s ADC College v Londýně pro nejlepší studenty pracovní stáž v Anglii. Sami studenti v rámci předmětu aplikovaná ekonomie vedou vlastní školní obchodní firmu.

Velkou radost vedení i učitelům přináší pozitivní vnímání školy samotnými žáky. Vždyť již několikrát získala titul Nejlepší střední škola Královéhradeckého kraje, udělovaný Českou studentskou unií.

Na jubilejní školní rok připravuje Masarykova obchodní akademie řadu připomínkových akcí, které vyvrcholí na začátku příštího školního roku oslavami sta let trvání školy. Více informací najdou zájemci na webové stránce školy.

Mgr. Ondřej Švanda, ředitel školy

Foto: archiv školy

foto